ماهیت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال – قاسم نجفی بابادی

  این کمیته یکی از ارکان قضائی فدراسیون محسوب می شود که می تواند بر اساس مفاد اساسنامه فدراسیون و آئین نامه انضباطی محرومیت هایی را برای باشگاهها، آژانس ها، بازیکنان، مربیان و مسئولین باشگاه ها در نظر بگیرد. کمیته انضباطی همچنین در رابطه با نقض کلیه مقررات و نیز…