روند رسیدگی به پرونده‎های حقوقی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: پرونده حقوقی, وکیل پرونده حقوقی, مقدمه: امروزه به لحاظ پیچیده‎تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، بروز اختلاف و مناقشات حقوقی افزایش یافته و دسترسی به خدمات قضایی امری است که در شرایط موجود بر هزینه‎های زندگی افزوده و ضرورتاً پای بسیاری از افراد را به طور ناخواسته به مراجع…