تغییر سن شناسنامه – کاهش سن شناسنامه – قاسم نجفی بابادی

برابر ماده واحده “قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها” مصوب سال ۱۳۶۷، از تاریخ تصویب قانون مذکور تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می‌باشد. تبصره ماده واحد اشعار می‌دارد صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن…