توقیف سند مالکیت زمین در قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

  آیا توقیف سند تاثیری در اعتبار قرارداد مشارکت در ساخت دارد؟؟ آیا موجب بطلان قرارداد و یا ایجاد خیار فسخ و یا انفساخ می شود؟؟ برای پاسخ این سوال باید بین توقیف قبل یا بعد از قرارداد مشارکت در ساخت قائل به تفکیک شویم :   الف :توقیف سند…

قائم‎ مقامی در قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

  در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از شرکا و مالکان، سهم مشاعی خود را بدون اطلاع دادن به وجود قرارداد مشارکت در ساخت بفروشد یا شخصی طی مزایده مالک شود، آیا خریدار و منتقل‎الیه و مالک جدید، ملتزم به قرارداد مشارکت در ساخت است؟ آیا قائم‎ مقامی…

انتقال قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

  انتقال قرارداد مشارکت در ساخت به این معناست که شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین قرارداد گردد.به عبارت دیگر در انتقال قرارداد موقعیت قراردادی یکی از طرفین به شخص دیگر منتقل می شود. و از این طریق حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد نیز به شخص ثالث منتقل می…

نحوه انتقال سهم سازنده در قرارداد مشارکت – قاسم نجفی بابادی

    انتقال قرارداد مشارکت در ساخت به این معناست که شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین قرارداد گردد.به عبارت دیگر در انتقال قرارداد موقعیت قراردادی یکی از طرفین به شخص دیگر منتقل می شود. و از این طریق حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد نیز به شخص ثالث منتقل…

تقسیم واحد های مشاع در قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

  قرارداد مشارکت در ساخت عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر با آورده ها و سهم الشرکه مشخص در ساخت یک ساختمان و تقسیم آن مشارکت می کنند. بنابراین آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت، مفاهیم کلیدی هستند. قرارداد مشارکت در…

ارزیابی اشتباه آورده در قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

  قرارداد مشارکت در ساخت عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر با آورده ها و سهم الشرکه مشخص در ساخت یک ساختمان و تقسیم آن مشارکت می کنند. بنابراین آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت، مفاهیم کلیدی هستند. قرارداد مشارکت در…

نحوه انتقال سهم سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت توسط مالک – قاسم نجفی بابادی

    انتقال قرارداد مشارکت در ساخت به این معناست که شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین قرارداد گردد.به عبارت دیگر در انتقال قرارداد موقعیت قراردادی یکی از طرفین به شخص دیگر منتقل می شود. و از این طریق حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد نیز به شخص ثالث منتقل…

چگونگی تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

 تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت قرارداد مشارکت در ساخت عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر با آورده ها و سهم الشرکه مشخص در ساخت یک ساختمان و تقسیم آن مشارکت می کنند. بنابراین آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت،…

تعیین میزان سهم الشرکه در قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

  قرارداد مشارکت در ساخت عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر با آورده ها و سهم الشرکه مشخص در ساخت یک ساختمان و تقسیم آن مشارکت می کنند. بنابراین آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت، مفاهیم کلیدی هستند. قرارداد مشارکت در…

میزان سهم‌الشرکه در قرارداد مشارکت در ساخت – قاسم نجفی بابادی

  قرارداد مشارکت در ساخت عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر با آورده ها و سهم الشرکه مشخص در ساخت یک ساختمان و تقسیم آن مشارکت می کنند. بنابراین آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت، مفاهیم کلیدی هستند. قرارداد مشارکت در…