مجازات شروع به قتل عمدی – شروع به جرم قتل – قاسم نجفی بابادی

  تا قبل از سال ۱۳۷۵، مقنن، شروع به قتل عمد را مستقلاً جرم نمی شناخت و به همین واسطه، شروع به قتل عمدی نیز قابل تعقیب و مجازات نبود ؛ شاید یکی از عللی که مقنن در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰، متعرض مسئله شروع به قتل عمد نشده و…

معاونت در قتل عمد – مجازات معاونت در قتل عمد – قاسم نجفی بابادی

معاونت در قتل عمد معاون جرم به کسی گفته می‌شود که در عملیات مادی تشکیل دهنده جرم معینی دخالت نمی‌کند، بلکه با کمک و یاری رسانیدن به مباشر یا مباشرین جرم، ارتکاب فعل مجرمانه معینی را مهیا یا تسهیل می‌کند. البته قانون‌گذار معاونت در قتل را در متن قانون تعریف…

مجازات جرم قتل عمد – وکیل قتل – قاسم نجفی بابادی

وکیل قتل انواع قتل وکیل قتل ۱. قتل عمد برای قتل عمد سه حالت را می‌توان در نظر گرفت: حالت اول؛ حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را دارد. اعم از اینکه فعل و رفتار و عملی که برای این کار انجام می‌دهد به لحاظ عرفی کشنده باشد…

راه‌های‌ اثبات‌ جنایت – قاسم نجفی بابادی

  به موجب ماده ۳۱۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.》   نکته در صدر ماده که به طرق دیگر اشاره کرده است بر طبق ماده ۱۶۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ عبارتند از:…

ارکان تشکیل دهنده قتل عمد – قاسم نجفی بابادی

  تعریف قتل عمد «قتل عمدی» عبارتست از «سلب ارادی حیات از شخصی به وسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی». هر جرمی دارای ۳ عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد. لذا جهت تحقق جرم قتل عمد وجود و اثبات این ۳ عنصر لازم و حتمی می باشد و…

تشریح جرم قتل عمد – قاسم نجفی بابادی

  تعریف قتل عمد «قتل عمدی» عبارتست از «سلب ارادی حیات از شخصی به وسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی». هر جرمی دارای ۳ عنصر قانونی و مادی و معنوی می باشد. لذا جهت تحقق جرم قتل عمد وجود و اثبات این ۳ عنصر لازم و حتمی می باشد و…