انواع دعاوی ملکی – قاسم نجفی بابادی

  قوانین مربوط به ملک و املاک یک وکیل خوب باید از تمامی حقوقی به جهت دارایی یا استفاده از ملک به شخص مالک یا استفاده کننده تعلق می گیرد آگاه باشد. وکیل ملکی همواره بایدازتمام حقوقی که درقوانین برای دارایی و یا استفاده ملک به شخص مالک یا استفاده…