نکاتی راجع به دعاوی مربوط به تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تغییر تاریخ تولد, ابطال شناسنامه این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد نکاتی کاربردی و قضایی راجع به دعاوی مربوط به تغییر تاریخ تولد و ابطال شناسنامه     ✅ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر تاریخ تولد را ممنوع اعلام کرده است و…