تدلیس در نکاح ( فریب در ازدواج ) – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تدلیس در نکاح, فریب در نکاح, فریب در ازدواج، فریب در نکاح، طلاق، فسخ نکاح    مقدمه شاید شما هم دیده باشید، بسیاری از افراد برای مورد پسند واقع شدن یا جذب طرف مقابل به خود ممکن است حرف هایی بزنند یا اعمالی را به خود نسبت دهند…