وکیل امور تجاری – وکیل دعاوی تجاری – وکیل تجاری – قاسم نجفی بابادی

قانون تجارت قانون تجارت ایران بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه ترجمه و تهیه شده است که در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجاری، اسناد تجاری، چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل ونقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت…