دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سندرسمی – قاسم نجفی بابادی

دادگاه صالح دعوی الزام به تنظیم سند رسیدگی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایع و مبتلابهی است که گویی در بین مردم به یک اپیدمی تبدیل شده است که افراد بعد از فروش ملک خود (البته الزام به تنظیم سند رسمی به معنایی اعم شامل اموال…

نکاتی که قبل از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید به آن توجه کرد – قاسم نجفی بابادی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایع و مبتلابهی است که گویی در بین مردم به یک اپیدمی تبدیل شده است که افراد بعد از فروش ملک خود (البته الزام به تنظیم سند رسمی به معنایی اعم شامل اموال منقول هم…

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی – قاسم نجفی بابادی

دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایع و مبتلابهی است که گویی در بین مردم به یک اپیدمی تبدیل شده است که افراد بعد از فروش ملک خود (البته الزام به تنظیم سند رسمی به معنایی اعم شامل اموال منقول هم…

تحویل ندادن ملک توسط فروشنده – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: الزام به تحویل ملک, الزام به تنطیم سند رسمی, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد   هنگامی که ملکی خریداری می نمائید و فروشنده از تنظیم سند بنام شما امتناع می نماید چه باید کرد؟ الزام به تنظیم سند عنوان بسیاری از…

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی – قاسم نجفی بابادی

 دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک از جمله دعاوی شایع و مبتلابهی است که گویی در بین مردم به یک اپیدمی تبدیل شده است که افراد بعد از فروش ملک خود (البته الزام به تنظیم سند رسمی به معنایی اعم شامل اموال منقول هم می شود اما به علت کثرت موارد…