آشنایی با وکالت و کاربردهای آن در مراجع اداری و تعاملات روزمره – قاسم نجفی بابادی

  وکالت به عقدی اطلاق می‌شود که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند؛ بنابراین اثر اصلی عقد وکالت، نیابت است.   وکالت به عقدی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود…