چرا وکالتنامه های تنظیمی در ایران باید در حضور وکیل امضا شوند ؟ – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: وکالتنامه, وکالتنامه وکیل, حق الوکاله, قراداد این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد 🔯 چرا وکالتنامه های تنظیمی در ایران باید در حضور وکیل امضا ؟   🔹بر اساس ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر وکالتنامه وکیل…