صیغه ۹۹ ساله و احکام آن در قانون – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: صیغه ۹۹ ساله, نکاح موقت, عقد موقت, نکاح متعه, متعه, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد صیغه ۹۹ ساله چیست و چه احکامی در قانون جمهوری اسلامی دارد؟     صیغه ۹۹ ساله چیست؟ ازدواج دائم و موقت، در بسیارى از احکام و…