مهریه عند الاستطاعه – مطالبه مهریه عند الاستطاعه – قاسم نجفی بابادی

مهریه عندالاستطاعه شرایط مهریه عندالاستطاعه مهریه عند الاستطاعه را زن نمیتواند در هر شرایط و هر زمانی که اراده کند دریافت نماید در چنین شرایطی در صورتی که زن مهریه بخواهد باید خودش ثابت نماید که مرد دارای دارایی و اموال جهت پرداخت مهریه است و نیازی نیست که مرد…