معاونت در قتل عمد – مجازات معاونت در قتل عمد – قاسم نجفی بابادی

معاونت در قتل عمد معاون جرم به کسی گفته می‌شود که در عملیات مادی تشکیل دهنده جرم معینی دخالت نمی‌کند، بلکه با کمک و یاری رسانیدن به مباشر یا مباشرین جرم، ارتکاب فعل مجرمانه معینی را مهیا یا تسهیل می‌کند. البته قانون‌گذار معاونت در قتل را در متن قانون تعریف…