معامله به قصد فرار از پرداخت دین و انواع آن – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد     معامله به قصد فرار از دین، دو نوع است: صوری و واقعی. برای هر یک از انواع این معامله حکم قانونی خاصی تعیین شده است که در این نوشتار بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت. معامله به قصد فرار…