ارکان تشکیل دهنده دعوی مطالبه وجه التزام قرارداد – قاسم نجفی بابادی

  ارکان تشکیل دهنده دعوی مطالبه وجه التزام   ۱- وجود قرارداد : اولین شرط مطالبه وجه التزام، وجود قرارداد است. منظور از قرارداد، عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه…

مطالبه وجه التزام قراردادی – قاسم نجفی بابادی

  وجه التزام مبلغی است که از سوی طرفین قرارداد در قرارداد نوشته می شود تا هر یک از طرفین که به تعهد خود در موعد مقرر عمل ننماید، می بایست مبلغی را بعنوان جریمه تأخیر پرداخت نماید. فی الواقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در…

وجه التزام در قرارداد و تفاوت آن با خسارت تاخیر تادیه – وجه التزام قراردادی – قاسم نجفی بابادی

وجه التزام قراردادی عبارت وجه التزام در اصطلاح عرفی و معمولاً در قرارداد به این معناست که هرگاه به هر علتی معامله قطعی کلاً انجام نشد، مبلغی به عنوان جریمه که رقم آن بسیار بالاست، از طرفی که از انجام معامله امتناع می‌کند، اخذ شود و به طرف دیگر معامله…

با پیش بینی وجه التزام، اجرایی شدن قرارداد خود را تضمین کنید! – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد     هنگامی که دو نفر قراردادی تنظیم می‌کنند، می‌توانند در زمان تنظیم قرارداد مبلغ یا وجهی را تعیین کنند تا در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی یا تأخیر در اجرای آن‌ها، شخصی که تخلف یا تأخیر داشته است، آن…

مطالبه خسارت قراردادی – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد   شرایط و نحوه مطالبه خسارت قراردادی بحث ما در این مطلب درباره مواقعی است که به فرض بین الف و ب قراردادی منعقد شده است مبنی بر اینکه شخص ب برای الف کاری را انجام دهد. درصورتی‌که ب از…