موارد صدور قرار رد دعوا ( قسمت دوم ) – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد   مواردی از صدور قرار رد دعوا در مطلب قبلی مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره موارد دیگری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.   در چه مواردی قرار رد دعوا صادر می‌شود؟ ۴) مورد دعوا مشروع نباشد. یکی از…