مفهوم مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی – قاسم نجفی بابادی

مسئولیت تضامنی شرکا شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و در صورتی که دارایی آن برای تادیه تمام دیون کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت خواهد بود. شرکای تشکیل دهنده شرکت تضامنی ممکن است اشخاص…