نحوه انتقال سند خودرو – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد در هر معامله ای نیاز است هر دو طرف یعنی هم خریدار و هم فروشنده قرار دادی را میان خود بنویسند و این قرار داد باید به امضای هر دو طرف برسد. در انتقال سند خودرو…