مرجع صلاحیت دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کدام دادگاه است؟ – دادگاه صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی – قاسم نجفی بابادی

  اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین…

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی…

اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری – قاسم نجفی بابادی

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز…

کسانی که طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حق اعاده دارسی دارند – قاسم نجفی بابادی

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز…

مراجع مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری – آرای چه دادگاه هایی شامل ماده ۴۷۷ می شود؟ – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی…