مدیریت یکپارچگی پروژه (Project Integration Management) – قاسم نجفی بابادی

  مدیریت یکپارچگی پروژه شامل فرآیندها و فعالیت های مورد نیاز برای شناسایی، تعریف، ترکیب، جمع آوری وهماهنگی فرآیندهای مختلف و فعالیتهای مدیریت پروژه، درون گرو ههای فرآیندی می باشد. در زمینه مدیریت پروژه، یکپارچگی شامل خصوصیاتی مانند اتحاد، ادغام کلیات و اقدامات جامعی است که برای تکمیل پروژه، مدیریت…