انواع مجامع عمومی در شرکتهای سهامی – قاسم نجفی بابادی

  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و هریک از صاحبان سهام درقبال تعهدات شرکت تنها به اندازه مبلغ اسمی سهام خود دارای مسئولیت می باشند.   شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شوند: – شرکت های سهامی عام که مؤسسین آنها…