هزینه دستور فروش ملک مشاعی – قاسم نجفی بابادی

  در ملک مشاع هر کدام از مالکین می توانند نسبت به مالکیت و سهم خود تصمیماتی از قبیل اجاره دادن و یا فروش (فروش ملک مشاع) اقدام کند. به این امر در اصطلاحات حقوقی تصرف حقوقی می گویند. اما زمانی که پای اجرایی کردن تصمیم شخص برای فروش و…

دادگاه رسیدگی به دعاوی فروش ملک مشاع – قاسم نجفی بابادی

دادگاه فروش ملک مشاع در ملک مشاع هر کدام از مالکین می توانند نسبت به مالکیت و سهم خود تصمیماتی از قبیل اجاره دادن و یا فروش (فروش ملک مشاع) اقدام کند. به این امر در اصطلاحات حقوقی تصرف حقوقی می گویند. اما زمانی که پای اجرایی کردن تصمیم شخص…

اگر ملک قابل تقسیم یا افراز نباشد چه کنیم؟ – قاسم نجفی بابادی

  در ملک مشاع هر کدام از مالکین می توانند نسبت به مالکیت و سهم خود تصمیماتی از قبیل اجاره دادن و یا فروش (فروش ملک مشاع) اقدام کند. به این امر در اصطلاحات حقوقی تصرف حقوقی می گویند. اما زمانی که پای اجرایی کردن تصمیم شخص برای فروش و…

دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز – قاسم نجفی بابادی

دستور فروش ملک مشاع در ملک مشاع هر کدام از مالکین می توانند نسبت به مالکیت و سهم خود تصمیماتی از قبیل اجاره دادن و یا فروش (فروش ملک مشاع) اقدام کند. به این امر در اصطلاحات حقوقی تصرف حقوقی می گویند. اما زمانی که پای اجرایی کردن تصمیم شخص…

تخلیه املاک مشاعی – قاسم نجفی بابادی

  مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید به معنای اعم آن به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در…

فروش ملک مشاع – قاسم نجفی بابادی

  در ملک مشاع هر کدام از مالکین می توانند نسبت به مالکیت و سهم خود تصمیماتی از قبیل اجاره دادن و یا فروش (فروش ملک مشاع) اقدام کند. به این امر در اصطلاحات حقوقی تصرف حقوقی می گویند. اما زمانی که پای اجرایی کردن تصمیم شخص برای فروش و…

صلاحیت دادگاه ها در درخواست تقسیم مال مشاع – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی:  تقسیم مال مشاع  صلاحیت, مراجع در درخواست تقسیم مال مشاع این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد صلاحیت مراجع در درخواست تقسیم مال مشاع   🔴مال منقول: 🔺از طریق افراز=در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده. 🔻از طریق فروش=در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده. (عدم وجود…