مرجع صلاحیت دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کدام دادگاه است؟ – دادگاه صالح رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی – قاسم نجفی بابادی

  اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین…

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی…

اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری – قاسم نجفی بابادی

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز…

کسانی که طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حق اعاده دارسی دارند – قاسم نجفی بابادی

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز…

مراجع مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری – آرای چه دادگاه هایی شامل ماده ۴۷۷ می شود؟ – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی…

نحوه اعمال ماده ۴۷۷ در تهران – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی…

شرایط اعمال ماده ۴۷۷ – قاسم نجفی بابادی

شرایط اعمال ماده ۴۷۷ اشخاصی که تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند بایستی از طریق رؤسای کل محترم استان‏هایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس محترم سازمان…

چگونگی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری – وکیل اعمال ماده ۴۷۷ – قاسم نجفی بابادی

  مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی می توان نسبت به آراء قطعی اعتراض نمود بدین شرح که چنانچه رئیس محترم قوه قضائیه رأی قطعی شده از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با قبول و تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی…