انواع قرارداهای بازرگانی – قاسم نجفی بابادی

  انواع قرارداهای بازرگانی اقدام یا مشارکت در حمل و نقل از طرق آب، خاک و هوا فعالیت‌های دلالی و کمسیون کاری و تصدی فعالیت‌های ارائه خدمات نظیر بنگاه‌های املاک یا دفاتر خدماتی فعالیت‌های بانکی و صرافی راه اندازی انواع کارخانه که به منظور نیازهای شخصی فرد تأسیس نشده باشد…