چرا در رانندگی قتل عمد نداریم؟ – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تصادف بر اثر بی احتیاطی,قتل غیرعمد  این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد چرا در رانندگی قتل عمد نداریم؟   ✏️قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و…