تفاوت های بین دادخواست و درخواست – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: تفاوت دادخواست با درخواست, دادخواست, درخواست, این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد . هنگامی که درخصوص موضوع حقوقی قصد طرح دعوی دارید و نیز با مراجعه به قانون آیین دادرسی با ۲ عنوان درخواست و دادخواست مواجه می شوید که حتمن برای شما این…