آشنایی با مفهوم عسر و حرج در قراردادها – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد     عُسروحَرَج یا به وجودآمدن تنگنا و سختیِ غیرقابل‌تحمل یکی از موضوعاتی است که می‌تواند در روند تنظیم قرارداد یا اجرای تعهدات قراردادی به وجود آید. قانون‌‌گذار از این موضوع غافل نبوده و ضمن پیش‌بینی این وضعیت، راهکارهایی را…