صلاحیت دادگاه ها در درخواست تقسیم مال مشاع – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی:  تقسیم مال مشاع  صلاحیت, مراجع در درخواست تقسیم مال مشاع این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد صلاحیت مراجع در درخواست تقسیم مال مشاع   🔴مال منقول: 🔺از طریق افراز=در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده. 🔻از طریق فروش=در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده. (عدم وجود…