شکایت از کارفرمای دولتی در مراجع قضایی – قاسم نجفی بابادی

  بیشتر پیمانکارانی  که به موسسه ماپ مراجعه میکنند معمولاً تمایل قطعی به طرح شکایت از کارفرما خود ندارند. این موضوع در بین پیمانکاران باسابقه و قدیمی تر و بواسطه نوعی احساس تعلق و وفاداری به مراتب بیشتر است.   سوالات و ابهاماتی که بسیاری از مراجعه کنندگان ماپ  بر…