شرکت در جرم سوءاستفاده از سفید امضا – قاسم نجفی بابادی

  بر پایه عرف قضایی، اعطای سفیدامضا به معنای سپردن پر کردن محتویات آن سند به شخص مقابل است که در خصوص چک بیشتر وجود دارد. گاهی اشخاص از سند امضا که به امانت در دستشان است، سوءاستفاده می‌کنند و مرتکب جرم سوءاستفاده از سفید امضا می‌شوند. حال شاید پرسش‌هایی…

مجازات سوءاستفاده کنندگان از سفید امضا چیست؟ – قاسم نجفی بابادی

  افراد بر اساس اعتمادی که گاهی منشأ مشخصی ندارد، اقدام به امضای اسنادی می‌کنند که از محتویات آن اطلاعی ندارند. زمان عمده وقوع چنین امری، تنظیم مبایعه‌نامه سفید امضا و اعطای آن به واسطه فروش و پر کردن آن توسط شخص واسطه است.   بر پایه عرف قضایی، اعطای…