مجازات حمل سلاح غیر مجاز – قاسم نجفی بابادی

  در کشور ما مقررات سنگینی در خصوص حمل و نگهداری سلاح، قاچاق اسلحه و اقلام تحت کنترل وضع شده است. در رابطه با قوانین و مقررات موجود درباره حمل و خرید و فروش اسلحه، قابل ذکر است: در تمام کشورهای دنیا سلاح گرم یا سرد و اقلام تحت کنترل…