جریمه تاخیر غیر مجاز پیمانکار – قاسم نجفی بابادی

  ۱-  فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و تبعات آن طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان رخ دادن تاخیر از جانب پیمانکار در بخش های مختلف اجرای پروژه می تواند موجب فسخ پیمان از سوی کارفرما گردد. در ادامه مواردی از ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان که…

انواع جریمه پیمانکار برای تاخیر غیرمجاز – قاسم نجفی بابادی

  ۱-  فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و تبعات آن طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان رخ دادن تاخیر از جانب پیمانکار در بخش های مختلف اجرای پروژه می تواند موجب فسخ پیمان از سوی کارفرما گردد. در ادامه مواردی از ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان که…

موارد تعلیق در پیمانکاری موضوع قانون کار – قاسم نجفی بابادی

    همانطوریکه می‎دانیم با انعقاد قرارداد بین شرکت های پیمانکاری با دستگاه های اجرایی، شرکتهای مذکور کارفرمای کلیه پرسنل شامل نیروهای مهندسی و نیز کارگران ماهر و ساده محسوب می‎شوند. بنابراین وقتی کارگر برای انجام کار مورد پیمان در استخدام پیمانکار در می آید، رابطه کارگری و کارفرمایی بین…

وظایف کارفرما در دوران تعلیق پیمان – قاسم نجفی بابادی

  اولین وظیفه‌ کارفرما در این مورد اطلاع دادن زمان شروع تعلیق به پیمانکار است.   دومین وظیفه‌ کارفرما مربوط به هزینه‌های پرداختی به پیمانکار است که در این مورد بر اساس قانون، هزینه‌های بالاسری پیمانکار در دوران تعلیق به میزان معین شده در اسناد و مدارک پیمان توسط کارفرما…

عدم ابلاغ تعلیق پیمان از جانب کارفرما – قاسم نجفی بابادی

    عدم ابلاغ تعلیق از جانب کارفرما با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود با وجود تعطیلی کارگاه مانع از پرداخت تعلیق به پیمانکار خواهد بود.   در صورتی که تعطیلی کار توسط کارفرما صورت گیرد و یا منتسب به کارفرما باشد، کارفرما می…

تعلیق پیمان از جانب پیمانکار به سبب عدم تادیه مطالبات پیمانکار – قاسم نجفی بابادی

تعلیق پیمان از جانب پیمانکار همان‌طوری که می‌دانیم تعهد اصلی کارفرما در اثنای انجام کار‌، پرداخت مبلغ پیمان و پیش‌پرداخت به پیمانکار است. این تعهد در ماده ۳۶ و ۳۷ شرایط عمومی‌ پیمان پیش‌بینی شده‌، هرچند که اقساط پیش‌پرداخت به تدریج و به مرور زمان از صورت‌وضعیت‌های پیمانکار کسر می‌گردد.…

تعلیق پیمان از جانب پیمانکار به سبب عدم تادیه پیش‌پرداخت توسط کارفرما – قاسم نجفی بابادی

تعلیق پیمان از جانب پیمانکار تعلیق پیمان از جانب پیمانکار پیش‌پرداخت جهت تقویت بنیه مالی پیمانکار در وجه او کارسازی می‌شود. در ماده ۳۶ شرایط عمومی ‌پیمان چگونگی تأدیه پیش‌پرداخت به طور مستوفاً توصیف شده است.  تعلیق پیمان از جانب پیمانکار تعلیق کار به سبب عدم تأدیه پیش‌پرداخت توسط کارفرما…

چگونگی تعلیق پیمان از جانب پیمانکار – قاسم نجفی بابادی

      در ماده ۴۹ شرایط عمومی ‌پیمان (نشریه۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه) به صراحت از تعلیق اجرای کار توسط کارفرما سخن به میان آمده است. سوای اصطلاح حقوقی «تعلیق» در عقد که واجد مفهوم دیگری است، در اصل تعلیق در پیمان به مفهوم مندرج در ماده مزبور‌، مرادف…

چگونگی تعلیق قرارداد پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

  تعلیق قرارداد پیمانکاری به چه معناست؟ سازمان برنامه و بودجه که در زمینه‌ قراردادهای پیمانکاری قانون‌گذاری می‌کند، در شرایط عمومی پیمان به توضیح موضوع تعلیق قرارداد پیمانکاری نیز پرداخته است که ما نیز در این متن از مفاد همین قانون استفاده کرده‌ایم. تعلیق قرارداد پیمانکاری به این معنا است…

ضمانت اجرای ذکر شرط خلاف با شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری – قاسم نجفی بابادی

 شرط خلاف با شرایط عمومی پیمان شرکت ها و نهاد های دولتی به هیچ عنوان نمی توانند بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی پیمان اقدام به انعقاد قراردادهای پیمانکاری با پیمانکاران نمایند و درواقع شرایط عمومی پیمان قانونی است امری که بر کلیه قراردادهای پیمانکاری دولتی حاکم می باشد  …