دادگاه صالح به رسیدگی و اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت – قاسم نجفی بابادی

دادگاه رسیدگی ماده ۱۴۷ قانون ثبت دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه…