دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال تقسیم نامه – قاسم نجفی بابادی

  در بعضی از خانواده ها پیش می آید که وراث بعد از فوت متوفی بر سر اموال متوفی با یکدیگر تفاهم می کنند و اموال متوفی را در میان خود به وسیله خودشان تقسیم می‌کنند. ولی با این حال ممکن است بین وراث بعد از تقسیم ارث اختلافی حاصل…