بازپرس کیست؟ – دادیار کیست؟ – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: بازپرس,  دادیار, قاضی پرونده, مستنطق  این مقاله برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد بازپرس کیست؟ 🔅بازپرس یا قاضی پرونده یا مستنطق مقامی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم بر عهده اوست.   👈دادیار کیست؟ 🔅دادیار صاحب منصبی است…