دعوی ابطال تقسیم مال مشاع – بطلان تقسیم مال مشاع – قاسم نجفی بابادی

  تعریف مال مشاع مال مشاع به مالی گفته می شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه می باشد، یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها…

در صورت رجوع شریک از اذن، آیا شرکاء می توانند خلع ید مستأجر را درخواست کنند؟ – قاسم نجفی بابادی

ش       در هر جزء از اجزاء مال مشاع، مالکیت های اشخاص متعدد ثابت می گردد، و هیچ جزئی، هر چند بسیار کوچک، را نمی توان تصور کرد که به یکی از شرکاء تعلق داشته باشد و شرکاء دیگر را در آن حقی نباشد. باید توجه داشت که…

احکام قانونی تصرف شریک بر مال مشاع – وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع – قاسم نجفی بابادی

  ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند : «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.» مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد جمع میگردد. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت…

اجاره مال مشاع بدون اذن شریک – قاسم نجفی بابادی

مقدمه اجاره مال مشاع وقتی دو نفر در مال غیرمنقولی شریک هستند، یکی از شرکا حق ندارد به تنهایی و بدون مشورت با شریک دیگر، سهم خود را بفروشد؛ اگر هم بخواهد سهم خود را به دیگری واگذار کند ابتدا باید این فروش مال را به شریکش پیشنهاد کند و…

مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع – قاسم نجفی بابادی

تقسیم مال : چکیده : اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون اراده افراد و در مواردی با اراده افراد به وجود می‌آید. ازمالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید واجتماع حقوق مالکین متعدد درشی ء واحد ازمیان رفته ومالکیت…

نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع – نمونه درخواست دستور فروش ملک مشاع – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: نمونه دادخواست تقسیم ملک مشترک, دستور فروش ملک مقدمه زمانی که دو یا چند نفر با نسبت های مشخص، در ملکی به صورت اشتراکی، مالکیت دارند، به این مال، مال مشاع اطلاق می‌شود و ازنظر حقوقی، مالکیت به نحو اشاعه، برای هر یک ازشرکا، وجود دارد. معنی مالکیت مشاعی این…