نمونه دادخواست اخذ به شفعه و مطالبه ثمن مبیع از شفیع – قاسم نجفی بابادی

  نمونه دادخواست   در زیری ۲ نمونه دادخواست در خصوص اخذ به شفعه تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید با توجه به تخصصی بودن امر و هزینه بالای اینگونه دعاوی توصیه می…

اخذ به شفعه – حق شفعه – تایید حق شفعه – قاسم نجفی بابادی

  اخذ به شفعه و حق شفعه همان حق شریک دوم است که ماده ۸۰۸ قانون مدنی آن را این طور بیان کرده است: «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین ۲ نفر مشترک باشد و یکی از ۲ شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند…

حق شفعه و شرایط ایجاد آن – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: حق شفعه, اخذ به شفعه, حق شفعه در آپارتمان, مقدمه در اصطلاح حقوقی، شفعـه تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است که به دلیل جلوگیری از ضرر شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم قرار داده شده است تا اگر یکی از دو شریک سهم خود را…