نمونه دادخواست ابطال سهام شرکت – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ابطال سهام شرکت, وکیل ابطال سهام شرکت, وکیل شرکت, تعریف سهم بخشی از سرمایه شرکت است که نمایانگر میزان حقوق و تعهدات شرکا در شرکت می باشد. این معنی را می توان از ماده ۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷دریافت : ” سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است…