با خیارات مخصوص قراردادهای خرید و فروش آشنا شوید – قاسم نجفی بابادی

با خیارات مخصوص قراردادهای خرید و فروش آشنا شوید…   خیار عبارت است از اختیار یکی از طرفین قرارداد برای برهم‌زدن(فسخ) قرارداد. قانون مدنی ایران از ده خیار نام برده است که مطابق ماده ۴۵۶ قانون مدنی، سه خیار است که فقط در قرارداد خرید و فروش وجود دارد که…