طرفین دعوای خلع ید – قاسم نجفی بابادی

  ارکان دعوی خلع ید هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح می‌شود، دارای شرایط و ارکان جداگانه‌ای است. استیلاء و وضع ید مدعی علیه مطابق با ماده ۳۰۸ قانون مدنی لازمه طرح دعوی خلع ید و رسیدگی به آن ، وقوع غصب است . منظور از ید دست اندازی…

وکیل خلع ید – قاسم نجفی بابادی

وکیل خلع ید مبنای حقوقی دادخواست در دعوای خلع ید اگر ملکی اعم از زمین،خانه،آپارتمان یا مغازه که دارای سند رسمی است بصورت غیرقانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد،کسی که سند مالکیت به نام اوست،می تواند برای تخلیه ملک،دعوای خلع ید مطرح کند. همچنین اگر ملک مشاعی در…

خلع ید از ملک – قاسم نجفی بابادی

  از موضوعات مهمی که امروز در دادگاه ها به تعداد فراوان مطرح می شود، دعوای تصرف است. بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند؛ چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از…