اعلام ختم تصفیه به وسیله مدیران – قاسم نجفی بابادی

  تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد، نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء در دو صورت امر تصفیه شرکت صورت می گیرد:…

اعلام ختم تصفیه شرکت سهامی به مرجع ثبت شرکت ها – قاسم نجفی بابادی

  به فرآیندی که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می شود، تصفیه گفته می شود. تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات ذیل می باشد: _ نقد کردن دارایی شرکت منحله _ وصول مطالبات شرکت منحله _ پرداخت دیون شرکت منحله _ تقسیم…

چگونگی رویه عملی ثبت ختم تصفیه – قاسم نجفی بابادی

  رویه ثبت ختم تصفیه یکی ار مهمترین مباحث در مورد ثبت انواع شرکت های تجاری میباشد امیدواریم موسسه های ثبت شما را در این امر کمکی کرده باید همراه ما باشید ! یکی از مباحث مربوط به ثبت شرکتها، ثبت ختم تصفیه در انواع شرکت های تجارتی می باشد…