وظایف مدیران در شرکت سهامی – قاسم نجفی بابادی

وظایف مدیران در شرکت سهامی همانطور که در مقالات دیگر درباره شرکت های سهامی صحبت شد شرکتهای سهامی به دو گروه سهامی عام و سهامی خاص تقسیم بندی می شوند، به همین منظور دانستن تکالیف و وظایف مدیران شرکت سهامی امری الزامی است . بطور کل همه  شرکت ها شامل…