تعهد به نفع و یا ضرر شخص خارج قرارداد – قاسم نجفی بابادی

این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد تعهد به نفع شخص ثالث تعهد به نفع شخص ثالث در قرارداد ممکن است به نفع کسی شرطی شود که در انعقاد قرارداد نقشی نداشته است. همچنین ممکن است به ضرر او نیز قراردادی منعقد شود. تعهد به نفع شخص…