تشریفات دعوت از مجمع عمومی شرکت سهامی – قاسم نجفی بابادی

دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی ظیفه دعوت مجمع عمومی عادی سالانه بر ذمه هیات مدیره شرکت است و مادامی که هیات مدیره مجمع را در مهلت تنظیم فراخوان نداده بازرس شرکت موظف است به وظیفه رسیدگی کنند.زمانی میبنیم در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به مسئولیت خود در…

چگونگی دعوت و شرایط تشکیل جلسات مجمع عمومی – قاسم نجفی بابادی

تشکیل جلسات مجمع عمومی چگونگی دعوت و شرایط تشکیل جلسات مجمع عمومی مواد ۹۷ لغایت ۱۰۶ قانون تجارت نحوه دعوت و ترتیب جلسات مجامع عمومی را به شرح ذیل تقویم نموده است : ۱-در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه…