جرم تخریب اموال عمومی – جرم تخریب اموال شخصی – قاسم نجفی بابادی

همان گونه انسان در منظر قانون دارای حقوقی است که هیچ کس حق ندارد به آن تعرض نماید اموال انسان هم مورد حمایت قانونگذار است و اگر کسی بدون دلیل با عث تخریب یا نابودی مالی شود علاوه بر ضمانت اجرای کیفری که در قانون برای آن درنظر گرفته شده…