بطلان عقد – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ابطال قرارداد, ابطال قرارداد عادی, ابطال مبایعه نامه, ابطال معامله, بطلان معامله, وکیل ابطال قرارداد عادی, وکیل ابطال معامله, تعریف معامله معامله زمانی ایجاد می شود که دو یا چند نفر با هم توافق به انتقال مال یا انجام عملی کنند و در ازای مال یا عمل موضوع معامله…

بطلان قرارداد ملکی – قاسم نجفی بابادی

کلمات کلیدی: ابطال قرارداد, ابطال قرارداد عادی, ابطال مبایعه نامه, ابطال معامله, بطلان معامله, وکیل ابطال قرارداد عادی, وکیل ابطال معامله, تعریف معامله معامله زمانی ایجاد می شود که دو یا چند نفر با هم توافق به انتقال مال یا انجام عملی کنند و در ازای مال یا عمل موضوع معامله…