نمونه سند اقرار بخشیدن و وصول مهریه – قاسم نجفی بابادی

  نمونه سند اقرار بخشیدن مهریه   اینجانب …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………..با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه که عبارت است از تعداد …………………….. تمام…