ابطال معامله استیجاری و شرایط آن – قاسم نجفی بابادی

ابطلال معامله استیجاری گاهی یک قرارداد صحیح به یک معامله باطل تبدیل می شود که به آن معامله قابل ابطال می گویند ابطلال معامله اابطلال معامله استیجاریستیجاری ابطال معامله های استیجاری عموما به دو شکل اتفاق میافتد: ابطال معامله به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات و عقد…